Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Health Coach Ilona, gevestigd aan Smoutstraat 1 4714 BB Sprundel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Smoutstraat 1
4714 BB Sprundel
0634403571
info@relatiemeteten.nl
www.relatiemeteten.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Health Coach Ilona verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze digitale producten of diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door gebruik te maken van het contactformulier op deze website, in correspondentie en telefonisch.
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website 
– Internetbrowser en apparaat type  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Het werk van Health Coach Ilona bestaat hoofdzakelijk uit het begeleiden van cliënten en het geven van adviezen. Om dit werk te kunnen doen verwerken we de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je, zoals onder andere:

– Gezondheid ( zoals lengte, gewicht, vetpercentage, medicijngebruik, medische achtergrond, eetpatroon)
– Burgerservicenummer (BSN): indien kosten (deels) vergoed worden door de zorgverzekering.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Health Coach Ilona verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het maken van een persoonlijk voedings- en beweegadvies.
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Health Coach Ilona analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren o.a. m.b.v. Google analytics.
– Health Coach Ilona verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Health Coach Ilona neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Health Coach Ilona bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Personalia, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden bewaard gedurende het adviestraject, om goederen en diensten bij je af te leveren, om de nieuwsbrief en/of reclamefolder te versturen, om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om je betaling af te kunnen handelen en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

​Personalia, adresgegevens, facturen en e-mailadres worden bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.

Naam, geboortedatum, geslacht en gegevens over je gezondheid worden bewaard tot 1 jaar na het einde van het adviestraject om goederen en diensten bij je af te leveren en ten behoeve van een eventueel vervolgtraject.

Delen van persoonsgegevens met derden

Health Coach Ilona verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Health Coach Ilona gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Health Coach Ilona gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Health Coach Ilona en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@relatiemeteten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Health Coach Ilona wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Health Coach Ilona neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@relatiemeteten.nl