Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bedrijven en particulieren welke diensten en producten afnemen van Health Coach Ilona. Het gaat hierbij nadrukkelijk om alle producten en diensten zoals trajecten, workshops enz. Eventuele andere (inkoop) voorwaarden worden bij deze nadrukkelijk van de hand gewezen waarmee deze algemene voorwaarden te allen tijde prevaleren. Indien er zich een situatie voordoet waarbij deze algemene voorwaarden ontoereikend zijn, dan is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Health Coach Ilona: het bedrijf Health Coach Ilona of diens wettelijke vertegenwoordiger, met als enige eigenaar Ilona Roepen gevestigd te Sprundel, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent geregistreerd onder KvK-nummer 77389638.
Cliënt: de persoon aan wie door Health Coach Ilona advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
Praktijkadres: de locatie, Smoutstraat 1 te Sprundel, waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend;
Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar Health Coach Ilona  is verwezen.

Artikel 2: Algemeen
Health Coach Ilona geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres en/of op afstand via o.a. telefonisch contact, digitaal contact via internet etc., tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis
Health Coach Ilona kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Health Coach Ilona de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt. De cliënt is altijd zelf verantwoordelijk voor het vermelden aan de arts dat hij/zij een coaching traject volgt.

Artikel 4: Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij Health Coach Ilona hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt niet minimaal 24 uur voor het genoemde tijdstip bericht van verhindering aan Health Coach Ilona geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Health Coach Ilona gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5: Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt Health Coach Ilona de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Daarnaast zijn de actuele standaardtarieven terug de vinden op de website www.relatiemeteten.nl. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Health Coach Ilona is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Health Coach Ilona beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6: Intellectueel eigendom
Health Coach Ilona behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Health Coach Ilona noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, worden verspreid per e-mail of social media, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Health Coach Ilona verstrekt zijn.

De bovengenoemde zaken zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik bij de cliënt. Indien bovengenoemde zaken zoals documenten, adviezen en dergelijke toch zonder schriftelijke toestemming van Health Coach Ilona verspreid worden aan derden, behoud Health Coach Ilona het recht om hiervoor de desbetreffende kosten in rekening te brengen en/of te verhalen.

Artikel 7: Betaling
Betaling aan Health Coach Ilona dient door overschrijving op het opgegeven rekeningnummer, plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voorafgaand aan de gehele afgesproken dienst zoals bijvoorbeeld het begeleidingstraject of workshop. De cliënt dient deze factuur voor de vervaldatum betaald te hebben. Bij een overschrijding hiervan is Health Coach Ilona gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten per week te verhogen.

Indien de nota dertig dagen na datering niet is voldaan, is Health Coach Ilona gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Bij afname van een traject/pakket dienen alle consulten binnen één jaar na startdatum opgenomen te worden. Consulten die na één jaar nog niet zijn afgenomen, worden niet terugbetaald maar zullen komen te vervallen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
Health Coach Ilona heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van Health Coach Ilona is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Health Coach Ilona sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de Health Coach Ilona verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Health Coach Ilona.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Health Coach Ilona verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Health Coach Ilona nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Health Coach Ilona om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Health Coach Ilona te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Health Coach Ilona is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Health Coach Ilona is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.